Home / Priručnik
Priručnik za društveno odgovorno poslovanje

«Časno do pobjede»

Pojam i praksa društvene odgovornosti poduzeća odnose se na cjelokupni raspon njegovog djelovanja, i na sve odnose koje pri tom uspostavlja. Što neko poduzeće proizvodi, kako kupuje i prodaje, kako utječe na okoliš, kako zapošljava, osposobljava i utječe na razvoj vlastitih ljudi, kako ulaže u društvenu zajednicu i poštuje ljudska i radna prava – sve to zajedno određuje ukupni utjecaj tog poduzeća na društvo.

Društveno odgovorno poslovanje, istovremeno, predstavlja i široko usvojenu poslovnu praksu u razvijenim zemljama svijeta. U sklopu toga je čest slučaj da velike kompanije traže i od poduzeća koja sudjeluju u njihovom dobavljačkom lancu da i sama svoje poslovanje dovedu u sklad s istim načelima. Nadalje, i institucionalni i individualni investitori, kao što pokazuje i nedavno istraživanje Zagrebačke škole za ekonomiju i menadžment, sve više postojanje prakse društvene odgovornosti vide kao dokaz da se poduzećem dobro upravlja, te time ona postaje čimbenikom u donošenju njihovih poslovnih odluka. Činjenica da Europska unija, kroz čitav niz inicijativa, pa i proglašenjem 2005. godine godinom društveno odgovornog poslovanja, snažno podupire proširenje ove prakse, predstavlja dodatni razlog zbog kojeg bi hrvatska poduzeća trebala razmotriti uvođenje načela društvene odgovornosti u vlastite poslovne procese.

Istraživanje kojeg su 2004 godine proveli AED, IBLF i MAP Savjetovanja pokazalo je da priličan broj poduzeća u Hrvatskoj već posjeduje određene elemente društveno odgovornog poslovanja. Velika većina njih, međutim, ne pristupa tome sustavno, pa time i ne koristi mogućnost ostvarivanja dugoročnih prednosti koje ova poslovna praksa sa sobom donosi.

Stoga je prva godina UNDP-jevog projekta društveno odgovornog poslovanja bila posvećena izgradnji resursa koji poduzećima u Hrvatskoj mogu pomoći u osmišljavanju i provođenju spomenutih programa. U sklopu tih aktivnosti, najvažnija je bila izrada priručnika za uvođenje prakse društveno odgovornog poslovanja, te obuka grupe savjetnika koji će pomoći poduzećima u istom.

Spomenuti priručnik izrađen je temeljem publikacije koju je 2000. godine izradila britanska organizacija «Poslovni svijet u društvenoj zajednici» (Business in the Community – BITC), koja već dvadeset godina savjetuje poslovni sektor u oblikovanju i primjeni programa društvene odgovornosti. Koordinacijska skupina, u kojoj su sudjelovali predstavnici poslovnog sektora i njegovih organizacija, akademske zajednice, nevladinih organizacija i sindikata, prilagodila je tekst britanskog izvornika hrvatskoj poslovnoj praksi i okružju. Nakon toga, tekst je proslijeđen na reviziju hrvatskim poduzećima koja posjeduju relevatno iskustvo u provođenju programa društvene odgovornosti. Krajnji cilj čitavog procesa jest osigurati da preporuke sadržane u priručniku budu u potpunosti primjenjive u domaćim poduzećima, te da odražavaju najbolju praksu koja na ovom području trenutno postoji u zemlji.

Priručnik pokriva sedam područja društveno odgovornog poslovanja relevatnih za svako poduzeće. U svakom od poglavlja se prvo pojašnjava zašto je dotično područje važno u poslovanju, koje su prednosti angažiranja poduzeća na tom području, te se daju konkretni savjeti o koracima koje je moguće provesti. Slijede upute o tome kako mjeriti učinke programa društvene odgovornosti, te kako o njima izvještavati. Sve su upute razrađene za poduzeća s tri razine: za ona koja tek počinju osmišljavati svoje programe, za one koji već posjeduju neka iskustva na tom području, te za ona najnaprednija. Na kraju svakog poglavlja naveden je akcijski plan za sustavno uvođenje ove prakse u poslovne procese poduzeća.

Četiri su temeljna područja djelovanja poduzeća u kontekstu društveno dogovornog poslovanja: ponašanje na tržištu, odnos prema zaposlenima, odnos prema okolišu, te odnos s lokalnom zajednicom i društvom u cjelini. U ovim je područjima hrvatska praksa i najrazvijenija, pa u tim poglavljima i navodimo najviše domaćih primjera.

Područja koja su zastupljena u britanskom izvorniku, a u kojima je hrvatska praksa tek u začetku uključena su u priručnik kao savjet i smjernica hrvatskom poslovnom sektoru u njegovim stalnim naporima da uskladi vlastitu upravljačku i poslovnu praksu s običajima koji vrijede u naprednim gospodarstvima koja su nam uzorom. Ta područja pokrivaju: pitanje ljudskih prava, odnosno poslovne prakse kojom se ona unaprijeđuju iznad onog što je propisano zakonom, te se osigurava njihovo poštivanje u čitavom dobavljačkom lancu; područje temeljnih načela, te misije i vrijednosti, koja se odnose na to kako poduzeća definiraju i integriraju ta načela u sve aspekte svakodnevnog poslovanja i u svoje djelovanje u širem društvenom kontekstu. Konačno, u posebnom su poglavlju opisane ključne međunarodne inicijative na području društveno odgovornog poslovanja.

CSR_letak.pdf »